Co zmieni ustawa o produktach kosmetycznych?

W styczniu 2019 roku wejdzie w życie ustawa o produktach kosmetycznych, która ma dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Nowa ustawa usystematyzuje wymogi dotyczące oznakowania produktów kosmetycznych. Etykiety i skład mają być przedstawiane wyłącznie w języku polskim lub angielskim, żeby umożliwić konsumentom ich odczytanie.

Informowanie o ciężkich działaniach niepożądanych

Projekt ustawy zakłada stworzenie Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych. Do tego rejestru trafiać będą informacje o przypadkach ciężkiego działania produktów kosmetycznych. Do obowiązków Systemu będzie należało monitorowanie oraz analiza wszystkich otrzymanych zgłoszeń, jak również klasyfikacja przypadków ciężkiego niepożądanego działania produktów kosmetycznych.

Udostępnianie na rynku i wytwarzanie produktów kosmetycznych

Nowe regulacje wprowadzą także obowiązek zgłaszania zakładów, w których są wytwarzane produkty kosmetyczne, do wykazu zakładów prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  Każdy wytwórca będzie zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do wykazu zakładów, w postaci papierowej albo elektronicznej do  państwowego powiatowego inspektoratu sanitarnego. Przedsiębiorstwa, które rozpoczynają działalność będę miały 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności w zakładzie wytwarzającym produkty kosmetyczne na złożenie wniosku. Nowa ustawa usystematyzuje także wymogi dotyczące oznakowania produktów kosmetycznych. Dokumentacja produktu kosmetycznego, która potwierdza jego bezpieczeństwo, ma być przedstawiana wyłącznie w języku polskim lub angielskim – konsumenci mają być poinformowani o składzie danego kosmetyku.

 Kary pieniężne

Projekt wprowadza również system kar pieniężnych za błędy i niedociągnięcia, obejmujący zarówno producentów, jak i dystrybutorów, m.in.: Wytwarzanie produktu kosmetycznego bez zachowania zasad dobrej praktyki produkcji – podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł; Niespełnienie wymogów dotyczących dokumentacji produktu, o których mowa w art. 11 ust. 2 – 4 rozporządzenia nr 1223/2009 – podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł; Wprowadzenie do obrotu lub udostępnienie na rynku produktu kosmetycznego po upływie daty minimalnej trwałości – podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł.

Nadzór nad produktami kosmetycznymi

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy będą sprawować (w zakresie swoich kompetencji) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej. Nadzór obejmuje wykonywanie czynności i stosowanie środków określonych w ustawie i w rozporządzeniu nr 1223/2009, w szczególności kontrolę, pobieranie próbek produktów kosmetycznych oraz przeprowadzanie badań laboratoryjnych.

źródło: Polityka Zdrowotna