Globalne zobowiązanie L’Oréal-UNESCO For Women in Science

Program For Women in Science powstał we Francji w 1998 roku dzięki powołaniu partnerstwa między Fundacją L’Oréal a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).

Celem programu jest wspieranie pracy naukowej kobiet i zachęcanie ich do kontynuacji badań, a dzięki temu zwiększanie ich reprezentacji i przyczynianie się do pełnego rozwoju nauki. Program, poza stypendiami, oferuje badaczkom możliwość promowania swoich osiągnięć naukowych.Do 2018 roku wyróżnionych zostało 3020 kobiet ze 117 krajów. Tworzą one unikalną społeczność stypendystek, niejednokrotnie nawiązujących interdyscyplinarną współpracę naukową w dziedzinach takich jak: medycyna, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, biotechnologia i wiele innych. Laureatki z całego świata korzystają z  mentoringu, a międzynarodowa sieć kontaktów, jaką tworzą wspomaga zarówno ich rozwój indywidulany, jak i rozwój nauki. Z organizatorami programu współpracują instytucje naukowe oraz narodowe komitety do spraw UNESCO z całego świata.

Na strukturę nagród przyznawanych w programie składają się:

  • lokalne programy stypendialne wyróżniające i nagradzające badaczki na szczeblu narodowym lub regionalnym (wśród nich polski program Dla Kobiet i Nauki);
  • nagroda International Rising Talents – wyróżnienie przyznawane od 2014 roku, do którego nominowane są stypendystki krajowych edycji. Do tej pory nagrodę International Rising Talents otrzymały trzy Polki: dr hab. Bernadeta Szewczyk (2016), dr hab. Joanna Sułkowska (2017) oraz dr Agnieszka Gajewicz (2018);
  • nagroda globalna L’Oréal-UNESCO For Women in Science Award co roku przyznawana
    5 kobietom z poszczególnych kontynentów. Do tej pory przyznano ją 102 laureatkom, trzy spośród nich zostały w późniejszym czasie wyróżnione Nagrodą Nobla.

L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Polska była pierwszym krajem, w którym zorganizowano lokalną edycję tej globalnej inicjatywy. Partnerami zainicjowanego w 2001 roku programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki są Polski Komitet do spraw UNESCO (od początku trwania inicjatywy), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2013 roku) oraz Polska Akademia Nauk (od 2016 roku). Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje corocznie niezależne Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej złożone z 16 wybitnych naukowców. Każdy z jurorów reprezentuje inną dziedzinę naukową oraz ośrodki badawcze z całej Polski.

Przez 17 edycji programu wyróżniono łącznie 87 polskich kobiet naukowców. Roczne stypendia przyznawane są w trzech kategoriach: habilitacyjnej (35 000 zł), doktoranckiej (30 000 zł) oraz magistranckiej (20 000 zł), odpowiednio na poszczególnych etapach przygotowywania rozprawy habilitacyjnej, doktorskiej lub pracy magisterskiej. Stypendia stanowią nagrodę za dotychczasowy wkład badaczek w rozwój nauki oraz pasję i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Nagradzane kobiety reprezentują różne dyscypliny naukowe, łączy je natomiast wysoki poziom prowadzonych projektów i powstających  z nich publikacji. Ich projekty mają również ogromny potencjał rozwojowy i stwarzają możliwość praktycznego zastosowania. Wszystkie stypendystki programu L’Oréal Polska Dla Kobiet
i Nauki
 prowadzonego we współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademią Nauk otrzymują także stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym promują swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych. Wyróżnione badaczki są aktywnymi propagatorkami idei zaangażowania kobiet w badania naukowe wśród szerokiej opinii publicznej i w mediach.

O programie L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki

Celem programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. Do 2017 roku w Polsce wyróżniono 87 kobiet-naukowców. Wyboru co roku dokonuje Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Do 2015 roku stypendia przyznawane były 5 wybitnym badaczkom. Od 16. edycji programu została wprowadzona nowa kategoria stypendiów przyznawanych magistrantkom. Od 2016 roku roczne stypendia przyznawane 6 kobietom nauki wynoszą: 20 000 zł dla stypendystki na poziomie studiów magisterskich, 30 000 zł w przypadku stypendiów doktoranckich i 35 000 zł w przypadku stypendiów habilitacyjnych.