Regulamin Panelu Czytelniczego

 1. Postanowienia ogólne
  Media Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarskiej 7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226217 (zwana dalej „Media Direct”), prowadzi panel badawczy mający na celu zbieranie opinii czytelników („Panel”).
  Udział w Panelu jest całkowicie dobrowolny. Każdy uczestnik Panelu może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszego udziału w Panelu i nakazać wykreślenie jego danych z bazy danych Media Direct.
  Odpowiedzi uczestników Panelu są traktowane jako poufne i anonimowe, mogą być przedstawiane wyłącznie w postaci zbiorowych zestawień statystycznych – chyba że uczestnik wyrazi zgodę na inną formę publikacji jego wypowiedzi.
 2. Zapisanie się do Panelu
  Do Panelu można się przyłączyć poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej na stronie internetowej www.magazynkosmetyki.pl
  Uczestnikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  Każdy Uczestnik z chwilą przystąpienia do Panelu wyraża zgodę na otrzymywanie od Media Direct ankiet, pytań i zaproszeń do akcji redakcyjnych.
  Przystąpienie do Panelu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnictwo w Panelu
  W danej akcji (wypełnieniu ankiety, odpowiedzi na pytanie, udziale w akcji redakcyjnej) Uczestnik ma prawo uczestniczyć jedynie raz.
  Rejestrując się na stronie internetowej Panelu Uczestnik wybiera identyfikator i hasło. Identyfikator oraz hasło Uczestnika są właściwe wyłącznie dla niego i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Uczestnik jest osobiście odpowiedzialny za utrzymywanie swojego hasła i identyfikatora w tajemnicy. Na stronie internetowej Panelu Uczestnik może dowolnie zmieniać hasło jak i pozostałe dane. Jeżeli Uczestnik zapomni hasła, może je otrzymać za pomocą poczty elektronicznej, po podaniu swojego identyfikatora.
  Każdy Uczestnik posiada w ramach strony internetowej Panelu swoje konto („Konto”), na którym, po zalogowaniu, widoczne są wszystkie informacje dotyczące uczestnictwa danego Uczestnika w Panelu.
  Uczestnik zobowiązuje się uaktualniać, bezpośrednio na swoim Koncie, wszystkie swoje dane.
  Wszelkie zdjęcia i inne materiały przesłane przez Uczestnika będą traktowane jako przekazane Media Direct wraz z prawami autorskimi i będą mogły zostać wykorzystane przez Media Direct w przyszłych działaniach na wszelkich polach eksploatacji. W przypadku konieczności złożenia przez Uczestnika dodatkowego oświadczenia woli w celu skuteczności przeniesienia praw autorskich, Uczestnik dopełni wszelkich czynności niezbędnych w tym celu. Kwestionariusze, ankiety, testy jak i dokumenty multimedialne przesyłane do Uczestnika przez Media Direct pozostają wyłączną własnością Media Direct. W związku z tym, Uczestnik zobowiązuje się nie przetwarzać, rozpowszechniać czy przekazywać ich osobom trzecim w jakiekolwiek formie, bezpłatnie lub za odpłatą.
  Uczestnik będzie powiadamiany pocztą elektroniczną lub informowany podczas łączenia się ze swoim Kontem o dostępnych badaniach, w ramach których może wypełnić ankietę, wraz z terminem do jej wypełnienia.
  Za udział w badaniu w ramach Panelu (wypełnienie oraz odesłanie w terminie ankiety), Uczestnik jest nagradzany.
  W ramach Panelu Media Direct zaprasza Uczestników do udziału w akcjach. Udział może być nagradzany (Uczestnicy mogą otrzymać bony, vouchery albo nagrody rzeczowe), w opisie każdej akcji będzie umieszczona informacja o ewentualnym wynagrodzeniu i jego formie.
  Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Panelu. Uczestnik może również usunąć swoje dane ze strony internetowej Panelu, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Panelu.
  Użytkownik ponosi koszty telekomunikacyjne za dostęp i podłączenie do strony internetowej Panelu.
  Wszyscy uczestnicy Panelu traktowani są uczciwie i sprawiedliwie. Każdy uczestnik podlega tym samym prawom i obowiązkom wynikającym z niniejszego regulaminu lub regulacjom prawnym obowiązującym w Polsce.
 4. Rezygnacja z członkostwa
  W przypadku chęci rezygnacji z członkostwa w Panelu, można zawnioskować o usunięcie danych osobowych z listy aktywnych użytkowników Panelu w sposób opisany na stronie internetowej www.magazynkosmetyki.pl
  Firma Media Direct zobowiązuje się niezwłocznie realizować wnioski o rezygnację z członkostwa. Jednakże pomiędzy przesłaniem wniosku a usunięciem konta użytkownika może upłynąć okres jednego miesiąca, co oznacza, że użytkownik, po złożeniu wniosku o rezygnację, może przez pewien okres nadal otrzymywać wiadomości e-mail ze Strony.
 5. Postanowienia końcowe
  W przypadku bezskuteczności lub nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu, nie wpływa to na skuteczność lub ważność postanowień pozostałych. Uczestnicy, przystępując do udziału w Panelu wyrażają zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) przez Media Direct sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 7, jako administratora danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem badań, przygotowaniem materiałów redakcyjnych, a także w celach marketingowych oraz statystycznych. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane podmiotom trzecim, związanym z Media Direct klauzulą poufności, w celu związanym z realizacją badań w ramach Panelu.
  Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, a ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy, przystępując do udziału w Panelu potwierdzają, że akceptują Politykę bezpieczeństwa i prywatności Panelu
  Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Media Direct w dowolnym momencie. W związku z tym, zaleca się regularne sprawdzanie najnowszej wersji Regulaminu, która jest dostępna na stronie internetowej Panelu. Poprzez udział w badaniu w ramach Panelu, Uczestnik każdorazowo potwierdza, iż akceptuje aktualnie obowiązujące postanowienia Regulaminu. Data ostatniej zmiany regulaminu jest zawsze widoczna w ostatnim punkcie tego regulaminu.
  W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie spór ten podlega wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.